Postani član

Pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se upisom u članstvo Knjižnice.
Za upis u članstvo Knjižnice naplaćuje se članarina prema Cjeniku Knjižnice.
Članarina vrijedi godinu dana, odnosno 12 mjeseci od dana upisa.
Istekom roka iz prethodnog stavka, korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici.
Prilikom upisa predočuje se jedan od osobnih dokumenta, koji sadrži sve relevantne podatke potrebne za upis (npr. osobna iskaznica).
Na temelju upisa član dobiva člansku iskaznicu Knjižnice.